Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/obidibidi/domains/bidibidi.com/public_html/galeri/include/debugger.inc.php on line 114
O An Fotoraflar - Bidibidi Resim Galerisi

Bidibidi Resim Galerisi


Ana Sayfa Kayt ol Giri
Albm Listesi Son yklenenler Son yorumlar En ok baklanlar En beenilenler Favorilerim Ara
Ana Sayfa > Dndren Kareler > O An Fotoraflar

02.jpg
?zbilgine son veda332 kez bakldSon iki günlük hikayeyi bir kareye sýðdýran bir �o� an... Sabah Anýtkabir, Ýçiþleri Bakanlýðý, Danýþtay ve öðleden sonra Danýþtay 2. Daire ?yesi Mustafa Yücel ?zbilgin\'in cenazesi... Kocatepe Camii...

BIDIBIDI
05.jpg
Muhteþem Nil400 kez bakldEski Mýsýrlýlar, tarým yapmalarýna ve yaþamalarýna olanak veren Nil Nehri\'ne tapardý. ?lkeye can veren Nil\'e \'\'Büyük ýrmak\'\' derlerdi. Ýþte bu o an, dünyanýn en uzun akarsuyu olan Nil\'de güneþ batarken çekilmiþ. Nil\'den hayat bulan iki balýkçýnýn að attýðý anda koca nehir, onlarý da kendi rengine bürüyerek içine almýþ adeta...
BIDIBIDI
06.jpg
Bir damla429 kez bakldFotoðraf, Amerika\'nin Maine Eyaleti\'nin Lewiston kentinde çekilmiþ. Yaðan yaðmurun hemen ardýndan Sun Gazetesi\'nden Jose Leiva bir su damlasýna ters olarak yansýyan St. Peter ve Paul Bazilikasýnýn görüntüsünü yakalamayý baþarmýþBIDIBIDI
BIDIBIDI (1).jpg
Son veda392 kez bakldSri Lankada 15 Haziran günü içinde çocuklarýn da bulunduðu bir otobüs, þüphelere göre, Tamil Gerillalarý�nýn döþediði bir mayýnýn üzerinden geçince patladý. Hepsi ayný köyden 15i çocuk 64 kiþi can verdi. Fotoðraf, toplu cenaze töreninin son aþamasýný gösteriyor. Toplu mezara toprak doldurulurken güneþ, gölgeleriyle de olsa ölenlerin yakýnlarýna son bir yakýn veda olanaðý veriyor.
BIDIBIDI
BIDIBIDI (17).jpg
Stadyum368 kez bakldYer sri lanka\'da bir stadyum.. Sri lanka ve ingiltere\'nin kriket takýmlarýnýn karþýlaþmasý baþlamak üzere. Ancak maç sýrasýnda ingiliz oyunculardan birinin dikkatini fazlasýyla daðýtan bir olay yaþanýyor. Topa doðru koþan oyuncunun çevresini kuþatan bu kargalarýn orada ne yaptýðýný hiç ama hiç anlamadýðý yüzündeki ifadeden anlaþýlabiliyor.

BIDIBIDI
BIDIBIDI (18).jpg
Düzeltme401 kez bakldisviçre\'de çekilen bir fotoðraf... Bazýlarýnýn iþi oldukça zordur. Yüksek bir binanýn üzerine dev ilanlar yapýþtýrmakla görevli bu iþçinin iþi de hiç kolay görünmüyor. Görenlerin dönüp bir daha bakmasýna neden olan bu dev çamaþýr ilanýný yapýþtýran iþçi iki ünlü süper modelle iç içe... Saðda naomý campell elinin altýnda ise danýela pestova.... O anda muzýr bir iþle meþgul oluyormuþ gibi görünüyor ama hayýr... Sadece danýela pestova\'nýn kýrýþýklarýný düzeltiyorBIDIBIDI
BIDIBIDI (2).jpg
Yaðmur duasý379 kez bakldFotoðraf komþudan... Bulgaristandaki müslüman topluluk Pomaklarýn kýzlarý yaðmur duasý sýrasýnda. Hepsi çok hoþlar. AP Foto Muhabiri Petar Petrov, içlerinden çakýr gözlü olana odaklanarak bu umut ve neþe dolu anýn bütün güzelliklerini taþýyaný doðru bir tercihle öne çýkarýyor.
BIDIBIDI
BIDIBIDI (3).jpg
Coþkulu anlar416 kez bakldAmerika�da Philadelphia Kenti�nde bir okulun öðretim yýlý sonu geleneksel kutlamasý. Geleneðe göre, dönem sonunda öðrenciler, kentin ünlü fýskiyeli havuzuna atlýyorlar. AP Foto Muhabiri Matt Rourke, suyun kýzlardan daha çoþkulu olduðu aný yakalýyor.
BIDIBIDI
BIDIBIDI (4).jpg
Kutsal yolculuk367 kez bakldHindistan\'dan kutsal bir yolculuðun fotoðrafý. Onbinlerce Hint hacý, kutsal Ganj ve Yamuna nehirlerine ulaþmak için her yýl olduðu gibi yine yollara düþmüþ. Hafta boyunca akýn akýn herkes bu nehirlere ulaþmak için her yolu deniyor. Fotoðraftakiler de bir trenin üstüne dizilmiþler çünkü içeride yer kalmamýþ. Lokomotifin dumaný da insanlarla birleþince bu ilginç fotoðraf karesi ortaya çýkmýþ.
BIDIBIDI
BIDIBIDI (6).jpg
Hac yolunda363 kez bakldYorgun taþýyýcýlar, yorgun, zayýf, bedbin bir kadýn... lk bakýþta bir felaketin ardýndan yaþanan göç gibi görünüyor. Fotoðraf, Keþmir daðlarýnda çekildi. Bu, Hindular için bir çeþit hac yolculuðu.Yaklaþýk 4 bin metre yükseklikte bulunan bir maðaraya gidiyorlar. Ýnanýþlarýna göre, Hindu tanrýlarýnýn en önemlilerinden Shiva�nýn içinde kaldýðý maðaraya týrmanýyorlar. Kadýn yürüyemeyecek kadar hasta. Ama kendine göre, en gözalýcý giysilerini giyecek ve süslenecek kadar da umutlu...
BIDIBIDI
BIDIBIDI (7).jpg
kundaktaki Filistinli çocuklar395 kez bakldGazze ?eridi\\\'ndeki Refah Mülteci Kampý\\\'ndan bir an. Bir cenaze töreninde çekilmiþ olan bu fotoðraftaki biri daha kundaktaki bu Filistinli çocuklarýn gözyaþlarý anneleri için... Ýsrail askerlerinin kampa düzenledikleri baskýn sýrasýnda kaybetmiþler annelerini. Gözyaþlarýyla baþlayan ve gözyaþlarýyla devam eden yaþamlarýn bir aný bu... BIDIBIDI
BIDIBIDI (9).jpg
Altin madalyaya dogru354 kez bakldMoskova\'da bir yarýþ anýnda çekilmiþ bir fotoðraf. Amerikalý Randal Bal, yüz metre erkekler sýrtüstü mücadelesi verirken iþte bu gülümseten görüntü ortaya çýkmýþ. Sanki sihirli aynalardan yansýmýþ gibi görünüyor yüzücü... ‘O’ anda suyun azizliðine uðramýþ ancak atýlan kulaçlarýn sonunda da Dünya Kupasý Yarýþlarý’ndan altýn madalyayý kazanmýþ bu yüzücü...
BIDIBIDI
28 resim var 3 sayfada 1