Bidibidi Resim Galerisi


Ana Sayfa Kayt ol Giri
Albm Listesi Son yklenenler Son yorumlar En ok baklanlar En beenilenler Favorilerim Ara
Son yklenenler
Resim 274.jpg
?içek 1179 kez bakldBIDIBIDI11.Agu 2006
BIDIBIDI (7).jpg
kundaktaki Filistinli çocuklar374 kez bakldGazze ?eridi\\\'ndeki Refah Mülteci Kampý\\\'ndan bir an. Bir cenaze töreninde çekilmiþ olan bu fotoðraftaki biri daha kundaktaki bu Filistinli çocuklarýn gözyaþlarý anneleri için... Ýsrail askerlerinin kampa düzenledikleri baskýn sýrasýnda kaybetmiþler annelerini. Gözyaþlarýyla baþlayan ve gözyaþlarýyla devam eden yaþamlarýn bir aný bu... BIDIBIDI11.Agu 2006
02.jpg
?zbilgine son veda316 kez bakldSon iki günlük hikayeyi bir kareye sýðdýran bir �o� an... Sabah Anýtkabir, Ýçiþleri Bakanlýðý, Danýþtay ve öðleden sonra Danýþtay 2. Daire ?yesi Mustafa Yücel ?zbilgin\'in cenazesi... Kocatepe Camii...

BIDIBIDI11.Agu 2006
05.jpg
Muhteþem Nil385 kez bakldEski Mýsýrlýlar, tarým yapmalarýna ve yaþamalarýna olanak veren Nil Nehri\'ne tapardý. ?lkeye can veren Nil\'e \'\'Büyük ýrmak\'\' derlerdi. Ýþte bu o an, dünyanýn en uzun akarsuyu olan Nil\'de güneþ batarken çekilmiþ. Nil\'den hayat bulan iki balýkçýnýn að attýðý anda koca nehir, onlarý da kendi rengine bürüyerek içine almýþ adeta...
BIDIBIDI11.Agu 2006
06.jpg
Bir damla415 kez bakldFotoðraf, Amerika\'nin Maine Eyaleti\'nin Lewiston kentinde çekilmiþ. Yaðan yaðmurun hemen ardýndan Sun Gazetesi\'nden Jose Leiva bir su damlasýna ters olarak yansýyan St. Peter ve Paul Bazilikasýnýn görüntüsünü yakalamayý baþarmýþBIDIBIDI11.Agu 2006
Q.jpg
Su hayattýr ama...282 kez bakldSu hayattýr ama fazlasý canlýlarý, doðayý, kentleri yok eder. Hindistan muson yaðmurlarýna yine yenik düþtü ve toprak kaymalarý, sular altýnda kalan evler, çok sayýda insaný maðdur etti. Sular altýnda kalan köylerden biri de Oyray\'dý. Her yer suyla kaplanmýþtý ama içmek için de suya ihtiyaç vardý. Ýþte bu çocuk da suyun üstünde kalan bir tulumbadan su çekiyor �o� anda..
BIDIBIDI11.Agu 2006
BIDIBIDI (9).jpg
Altin madalyaya dogru338 kez bakldMoskova\'da bir yarýþ anýnda çekilmiþ bir fotoðraf. Amerikalý Randal Bal, yüz metre erkekler sýrtüstü mücadelesi verirken iþte bu gülümseten görüntü ortaya çýkmýþ. Sanki sihirli aynalardan yansýmýþ gibi görünüyor yüzücü... ‘O’ anda suyun azizliðine uðramýþ ancak atýlan kulaçlarýn sonunda da Dünya Kupasý Yarýþlarý’ndan altýn madalyayý kazanmýþ bu yüzücü...
BIDIBIDI11.Agu 2006
BIDIBIDI (17).jpg
Stadyum351 kez bakldYer sri lanka\'da bir stadyum.. Sri lanka ve ingiltere\'nin kriket takýmlarýnýn karþýlaþmasý baþlamak üzere. Ancak maç sýrasýnda ingiliz oyunculardan birinin dikkatini fazlasýyla daðýtan bir olay yaþanýyor. Topa doðru koþan oyuncunun çevresini kuþatan bu kargalarýn orada ne yaptýðýný hiç ama hiç anlamadýðý yüzündeki ifadeden anlaþýlabiliyor.

BIDIBIDI11.Agu 2006
BIDIBIDI (18).jpg
Düzeltme385 kez bakldisviçre\'de çekilen bir fotoðraf... Bazýlarýnýn iþi oldukça zordur. Yüksek bir binanýn üzerine dev ilanlar yapýþtýrmakla görevli bu iþçinin iþi de hiç kolay görünmüyor. Görenlerin dönüp bir daha bakmasýna neden olan bu dev çamaþýr ilanýný yapýþtýran iþçi iki ünlü süper modelle iç içe... Saðda naomý campell elinin altýnda ise danýela pestova.... O anda muzýr bir iþle meþgul oluyormuþ gibi görünüyor ama hayýr... Sadece danýela pestova\'nýn kýrýþýklarýný düzeltiyorBIDIBIDI11.Agu 2006
BIDIBIDI (6).jpg
Hac yolunda349 kez bakldYorgun taþýyýcýlar, yorgun, zayýf, bedbin bir kadýn... lk bakýþta bir felaketin ardýndan yaþanan göç gibi görünüyor. Fotoðraf, Keþmir daðlarýnda çekildi. Bu, Hindular için bir çeþit hac yolculuðu.Yaklaþýk 4 bin metre yükseklikte bulunan bir maðaraya gidiyorlar. Ýnanýþlarýna göre, Hindu tanrýlarýnýn en önemlilerinden Shiva�nýn içinde kaldýðý maðaraya týrmanýyorlar. Kadýn yürüyemeyecek kadar hasta. Ama kendine göre, en gözalýcý giysilerini giyecek ve süslenecek kadar da umutlu...
BIDIBIDI11.Agu 2006
BIDIBIDI.jpg
Güçlü duygular303 kez bakldGenç adam bir Amerikalý asker... Wisconsin Eyaleti�ndeki Oshkosh Kentinde birliðiyle Iraka sevkedilmek üzere ailesinden ayrýlýyor. Duygular çoK güçlü... Aðlamanýn yanýsýra kendisine el sallayan ailesine bakýþlarýyla uzanýyor. Ve bu duygu yoðunluðundan sanki otobüsün camý ortadan kalkmaya yüz tutuyor da meslektaþýmýz bu büyülü aný kayda geçiriyor.
BIDIBIDI11.Agu 2006
BIDIBIDI (1).jpg
Son veda378 kez bakldSri Lankada 15 Haziran günü içinde çocuklarýn da bulunduðu bir otobüs, þüphelere göre, Tamil Gerillalarý�nýn döþediði bir mayýnýn üzerinden geçince patladý. Hepsi ayný köyden 15i çocuk 64 kiþi can verdi. Fotoðraf, toplu cenaze töreninin son aþamasýný gösteriyor. Toplu mezara toprak doldurulurken güneþ, gölgeleriyle de olsa ölenlerin yakýnlarýna son bir yakýn veda olanaðý veriyor.
BIDIBIDI11.Agu 2006
25822 resim var 2152 sayfada 2149